Начало / Новини / Очакването за влизане в еврозоната ще движи имотния пазар, а това е положително за икономиката

Новини

Очакването за влизане в еврозоната ще движи имотния пазар, а това е положително за икономиката

Една от най-актуалните новини в страната в момента е влизането на България в еврозоната през 2025 година. Тази крачка напред към Европа за страната ни поражда много въпроси от икономическо естество, като какво ще се случи със спестяванията на българина, няма ли тази миграция към нова валута да доведе до още по-висока инфлация и редица финансови проблеми, както и какво е бъдещето на имотния пазар. 

В тази статия ще разгледаме по какъв начин присъединяването на България към еврозоната ще повлияе на пазара на недвижимите имоти и какви възможности може да предостави както за инвеститорите и предприемачите, така и за купувачите на жилища.

Какво представлява еврозоната?

Еврозоната е обединение на държавите-членки на Европейския съюз, които са въвели еврото като своя национална валута. Присъединяването към еврозоната е задължително за всички държави членки на ЕС, към който България се присъедини през 2007 година. 

Докато държавата, част от Европейския съюз изпълни всички необходими условия за влизане в еврозоната, тя е част от Икономическия и паричен съюз на ЕС като държава членка с дерогация. Единственото изключение от това правило е държавата Дания, която има право на неучастие, договорено още при създаването на Европейския съюз през 1993 година.

Към днешна дата еврото е официална валута за 20 от общо 27-те държави-членки на Европейския съюз. Страните, които са част от еврозоната, са Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия, Франция и Хърватия, която прие валутата последна през 2023 година.

Какви са ползите от еврото за България?

Еврото като идентична парична единица за държавите, които са членки на Европейския съюз, предлага редица ползи както за гражданите и фирмите, така и за икономика на държавата. Част от тях са:

  • по-лесно сравняване на цените между държавите-членки, които са част от еврозоната, което от своя страна засилва конкуренцията между предприятията, и по този начин облагодетелства потребителите;

  • по-добра ценова стабилност;

  • възможност за бизнесите за по-удобна, евтина и безопасна търговия в еврозоната и с останалата част на света, която е приела еврото за своя парична единица;

  • повишаване на икономическата стабилност и растежа на страната;

  • по-добре интегрирани и по-ефективни финансови пазари;

  • по-голямо влияние в световната икономика посредством използването на втората в света резервна валута след долара, който заема две трети от световния резерв;

  • осезаем символ на европейската идентичност.

По какъв начин приемането на еврото за официална валута на страната ще повлияе на българската икономика? 

Приемането на единната европейска парична единица и създаването и осъществяването на единна парична политика и политика на обменния курс, имат една основна цел - поддържане на ценова стабилност и подпомагане на общите икономически политики в рамките на Европейския съюз в съответствие с принципа за отворена пазарна икономика при свободна конкуренция. 

От гледна точка на инвеститорите и предприемачите, техническите ползи от въвеждането на еврото се изразяват в намаляване на транзакционните разходи и по-лесен достъп до финансовите пазари. С членството в еврозоната в страната ще бъдат премахнати рисковите премии, произтичащи от наличието на национална валута, също така и ще се понижат разходите на банковия сектор за поддържане на ликвидност и буфери, и съответно ще се създадат условия за понижение на вътрешните лихви. 

В балтийските държави например приемането на еврото повлиява изключително положително върху покачването на кредитния рейтинг на страните. Същият ефект се наблюдава и при Хърватия от приемането на еврото за официална валута там преди по-малко от две години.

Присъединяването към еврозоната ще подобри и институционалната рамка на страната, включително институционалната конвергенция, която се свързва със сближаване на икономическите и политическите институции в обща регулаторна и функционална рамки, съществуващи в интеграционната общност и определящи поведението на стопанските субекти.

Основният и най-голям позитив от членството на страната ни в еврозоната е изграждането на една по-стабилна и предвидима среда за осъществяване на бизнес, което от своя страна е предпоставка за привличане на инвеститорски интерес от чужбина.

Как ще се отрази влизането на България в еврозоната на имотния пазар?

С приемането на еврото за официална валута на страната и навлизането на България в еврозоната се очаква положително развитие на пазара на имотите, задвижено основно от повишената икономическа стабилност и доверието, които тази промяна носи. 

Приемането на еврото се очаква да постави България на едно ниво с икономиката на останалите европейски държави, което ще намали валутния риск и ще повиши доверието на инвеститорите в имоти на територията на нашата страна. Със стабилна и надеждна валута, както местните, така и чуждестранните инвеститори могат да се чувстват по-уверени да инвестират в недвижимо имущество в България.

Присъединяването към еврозоната може също така да подобри достъпа на България до възможности за финансиране и инвестиции. Като член на еврозоната българският бизнес се очаква да получи по-лесен достъп до капитал от европейски финансови институции и да участва в трансгранични инвестиционни проекти. Това може да разшири строителната дейност и да  насърчи положително пазара на недвижими имоти.

С приемането на еврото от България ще се привлекат и чуждестранни инвеститори, търсещи възможности на пазара на недвижими имоти в страната. Това може да повиши търсенето на жилищни, търговски и хотелиерски имоти, което да доведе до значително подобрение на икономиката на страната.

При въвеждането на универсалната за Европейския съюз валута се очаква и значителен тласък върху туризма, като жители на други европейски държави ще започнат да посещават повече България. Това ще увеличи търсенето на жилища за временно настаняване като хотели, къщи за гости и апартаменти под наем, особено в планинските и черноморските ни курорти.

Приемането на еврото се очаква да се отрази и върху градската инфраструктура, което ще подобри условията за живот както в малките, така и в големите населени места в страната. Подобреният достъп до европейски фондове и би могъл да улесни обновяването на транспортните мрежи, обществените удобства и градската инфраструктура. Това от своя страна може да подобри привлекателността на градовете и да стимулира потребителите да търсят нови жилищни и търговски имоти.

Предстоящото влизане на България в еврозоната има значителен потенциал за стимулиране на растежа и развитието на пазара на недвижими имоти в страната. Икономическата стабилност, увеличеният достъп до финансиране, притокът на чуждестранни инвестиции и развитието на инфраструктурата са сред ключовите фактори, които могат да допринесат за разрастването на сектора и да подобрят значително положението както на имотния пазар, така и на икономиката на страната като цяло.  

Макар и да изглежда като голяма промяна за страната, носеща много неизвестни след себе си, за имотния пазар миграцията към евро съвсем няма да е стресираща - еврото се използва като валута при недвижимото имущество от много години както при ценообразуването, така и при вписването на стойността на имотите в нотариалния акт. Ипотечните кредити също се отпускат в евро, така че не се очакват промени в ущърб нито на продавачите, нито на купувачите, единствените прогнози са за засилен интерес от външни инвеститори.