Начало / Новини / Вертикалната планировка – какво представлява и защо е важна

Новини

Вертикалната планировка – какво представлява и защо е важна

В съвременната строителна сфера умело се съчетават утвърдени практики и актуални иновации, белязали развитието на сектора. Голяма част от проектите лавират между двете крайности, за да доставят максимално задоволителен – надежден, комфортен и финансово изгоден – краен резултат. Вертикалната планировка е отличен пример за подобен подход в планирането и реализирането на сгради от различен тип. 

В следващите редове ще разясним съвсем накратко и разбираемо какво точно представлява тя и ще обясним в детайли нейната доказала се през годините значимост за сектора. 

Какво е вертикална планировка?

Вертикална планировка е популярен термин в строителната сфера. Понятието е със сравнително мащабен обхват, тъй като може да се разбира в тесен и широк смисъл, а освен това обхваща различни дейности и етапи от проекта. Като ключова фаза в строителната инициатива вертикалната планировка има критично важна роля осигуряването на фактори като безопасност, функционалност и естетична издържаност на строителния обект. Тя не представлява отделна, а съществена част от общия проект. 

Вертикалната планировка до известна степен включва набор от действия, загатнати в самото име на понятието – планиране по вертикалата. Вертикалното планиране има за цел да се моделира вече изградено пространство с нова сграда и прилежащия към нея терен. Този терен може да бъде част от строително-инвестиция проект, но също така да представлява и съществуващ от предходен строителен етап (проект) обект. 

Във вертикалната планировка се изготвя винаги и единствено и само от геодезист. В процеса си на дейност той използва логиката на така наречената кота ±0.00 и има за основна задача да подреди отделните нива в строителната площадка, респективно в крайния реализиран проект. Ключов момент работата по вертикалната планировка е предоставянето на адекватно решение за отводняването от дъждовната вода. За целта геодезиста първоначално заснема терена и поетапно определя конкретните наклони, височини и съотношението на отделните нива в проекта. 

Именно в тази фаза на планирането се дават идеи за типа, визията и параметрите на наличните площадки, включените пътеки, алеи и основни пътни артерии, както и необходимостта от подпорна стена. 

Вертикалната планировка се занимава и с нанасянето на местоположението и капацитета на външните стълбища, паркингите и външните терени за допълнителни (нежилищни) функции – игрища, спортни и детски съоръжения.  

Нормативни ограничения и насоки по повод вертикалната планировка 

Екипът на геодезистите, които се занимават с вертикалната планировка, са натоварени със задачата да комбинират своите собствени творчески и идейни възгледи за проекта, с нормативно установените препоръки. Проектът се създава върху геодезична снимка (възможно е и върху индивидуална скица от кадастралната карта), като параметрите се нанасят според разпоредбите в Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

За улеснение на геодезиста, както и за спестяване на общото оперативно време за реализация на проекта паралелно с вертикалната планировка се изработва и така нареченият трасировъчен план. Двете задачи са функционално и идейно обвързани, тъй като касаят еднакви обекти от общата строително-инвестиционна дейност (самата сграда и прилежащите към нея съоръжения). Подобно паралелно действие има за цел по-рано и точно да определи крайните граници на проекта. Това се случва чрез поставяне на координатите на ъгловите точки на обекта. 

Вертикалната планировка съвместно с трасировъчния план стартират непосредствено след като се извършват основните строителните дейности, включително разчистване на площадката, ВиК, електрифицирането и всички останали комуникационни съоръжения на терена.  

Функционално предназначение на вертикалната планировка в съвременното строителство 

Модерното строителство е немислимо без вертикална планировка. Дори един проект да бъде осъществен без нейното наличие, крайният резултат търпи сериозни рискове да бъде компрометиран по отношение на прецизност и комфорт. Това е така, защото вертикалната планировка изпълнява редица ключови за цялостната строително-инвестиционна дейност функции:

  • Осигуряване на удобен достъп до основните възли в проекта от всяка точка, включително към и от тротоарното улично ниво, както и преминаването от и към подземните части. 

  • Максимално правилно и рентабилно използване на наличното пространство с минимално прилагане на земно-изкопни действия. 

  • Обезопасяване на общата и прилежащите към нея сгради – наводнения, ерозия, свличане и други. 

  • Гарантиране на оптимална денивелация (избягва се падане от свръхголеми рискови височини, както и ненужни стръмни зони). 

Как използваме вертикалната планировка в Idea Home в името на сигурността и комфорта?

Вертикалната планировка е съществен функционален елемент от реализирането на проекта. До известна степен изглежда, че той има само и единствено съществени задачи, касаещи безопасност и разпределение на обектите. В действителност обаче тя има и чисто естетическа функция. 

В IDEA HOME реализираме успешно няколко проекта, чиито вертикални планировки служат и за акцентиране върху наша базисна концепция на работа: в пространствено отношение домът е много повече от затвореното помещение, в което се прибираме и оставяме зад себе си и заключените си врати. Всъщност, прилежащият терен съставлява не по-малко важна част от жилищната атмосфера. Заобикалящите зелени терени, начинът, по който са разположени допълнителните съоръжения допълват модерната представа за уют и комфорт. 

Отличен пример за тази концепция е сграда SHEPA, която съвсем естествено се слива със заобикалящата я градска среда. Плавното преминаване от жилищната инфраструктура към наличните зелени площи и обратно създава усещане за хармония и едновременно с това подчертава модерния еко дух. Достъпността като критерий за удобство намира проявление не само за живущите, но и за преминаващите.  

Вертикалната планировка е съществен елемент от всеки строителен проект. Липсата ѝ води до понижена стабилност и загуба на пространствена хармония в крайния резултат. Във функционално отношение тя решава сериозни предизвикателства в модерното строителство, включително риск от свличане и наводнения в следствие на естествената дъждовна вода, както и нерентабилно използване на налична и така малка, предназначена за жилищни цели свободна площ. В естетическо отношение вертикалната планировка позволява лавиране между класическа и модерна архитектура, което допълнително увеличава крайната стойност на имота и неговата ползотворна експлоатация през годините.