Начало / Процедура за промяна на ПУП

Процедура за промяна на ПУП

Процедура за промяна на ПУП се налага при:

 • Промяна предназначение на земеделски земи;
 • Урегулиране на поземлен имот с цел строителство;
 • Изменение и корекции на съществуващ кадастрален план;
 • Промяна на застрояването на урегулирани имоти (например искате да строите на калкан със съседа);
 • Делба/обединение на урегулирани имоти и др.

Последователност в стъпките по промяна на ПУП и преминаване към изпълнение на строителството:

 • Изготвяне на Мотивирано предложение за ПУП, включващо инвестиционните намерения на компанията;
 • Подписване на Предварителен договор;
 • Подаване на заявление с Искане за допускане изработката на ПУП, придружено от необходимите документи;
 • Получаване на Заповед за допускане изработването на ПУП;
 • Изработване на ПУП – окончателен проект и съгласува с държавни институции, електро, ВиК дружества и др.;
 • Процедура за одобряване;
 • Когато ПУП е одобрен, собственикът може да предприеме действия за инвестиционно проектиране и строителство в имота.

Цялата процедура е доста тромава и заедно с всичките необходими съгласувателни писма отнема минимум 3 месеца, а често и доста повече. Необходимо е това да се има предвид преди преминаване към проектиране и строителство на конкретната сграда.

 • Изготвяне и внасяне на мотивирано предложение за издаване на Виза за проектиране;
 • Одобрение и издаване на виза за проектиране;
 • Искане за изходни данни, необходими за изработване на инвестиционния проект и условията за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – ЧЕЗ, Софийска вода, Овергаз, др.;
 • Сключване на договори с експлоатационните дружества за временно водоснабдяване на строителната площадка по време на изпълнение на строителството и за временно електроснабдяване на строителния обект - когато в имота не е осигурено захранване;
 • Учредяване право на строеж - Суперфиция;
 • Извършване на предварителни проучвания;
 • Изготвяне на задание за проектиране;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и внасяне на инвестиционния проект за съгласуване в едногодишен срок от издаване на визата за проектиране;
 • Строителство.